cancelled demo “stop the war against imigrants” 14th of march

Hereby, we inform you that this demonstration is cancelled in its’ original form. As a collective, we don’t know what the risk will be for the people that wil attend the demo. This is why we have decided to not let it go through.

We do understand the concerns people have about the spreading of the Corona virus, but this does not mean we can take away our attention from what’s happening at the borders of Europe, which the mainstream media seems to already have forgotten about.

Refugees stuck on the borderzones of Fortress Europe and on the Greek islands have been living in dire and inhumane circumstances for a long time. These people are already in big risk of becoming ill, and no government cares for them. The first instances of Corona have by now reached a refugee camp on Lesbos.

Corona should not be used as a xenophobic instrument to close the borders and to blame foreigners, such as some fascist governments and media are already doing.

There is already a humanitarian crisis going on in a big part of the world, and even within the confines of the European Union. There is war, climate breakdown, and poverty crisis, and people rightfully so fleeing from this. The poorest and most vulnerable will always be hit hardest and soonest by these crises.

We as social movements have to learn from these kinds of events, because this is not going to be the first and for sure not the last one. We have to find new ways to fight in solidarity with those being affected the most; the poor, the refugees, and the vulnerable. We as radicals will keep standing in solidarity with these groups.

BORDERS CONTINUE TO KILL
AND WE ALREADY KNOW THE CURE:

OPEN THE BORDERS
DEMOLISH FORTRESS EUROPE
DESTROY CAPITALISM

Anarchist Group Amsterdam – Vrije Bond
https://agamsterdam.org

Cancelled! – Info-talk about #shutDownCanada

THE EVENT IS CANCELLED

Due to the corona situation, we’ve decided to cancel this event.
Sorry for the inconvenience.

Since  beginning of early February a political movement has flourished in Canada known as #shutDownCanada.A different set of large demonstrations and massive blockades have taken place all across Canada, creating huge disturbance in the train lines and gathering thousands of demonstrators in the streets.This diverse actions are a reaction against the Canadian state after it accomplished its threats and stole land from the indigenous Wet’suwet’en people in order execute its plans to destroy the environment by building pipelines through the territory of this native American nation.


On the 21st of March, we are organizing an info-talk about #shutDownCanada, during the event will look at the origins of this struggle, the events that took place on the 5th of February at the Unist’ot’en camp and the subsequent reactions and uprising that spread across the country immediately after.


The event will be co-hosted with a  member of Shell Must Fall whom will shed light over this political organization, its origins, the different actions made by their members and the future of the environmental organizations around the world as well as the actions that the civil society must take into action in order to stop the climate butchery.
See you all:When: Saturday the 21st of March at 18:300.Where: @ Bollox, Eerste Schinkelstraat 14, 1075TX Amsterdam, Netherlands

Stop the war on migrants

[English below]

STOP DE OORLOG TEGEN MIGRANTEN

De EU, de Turkse, en de Griekse staat hebben besloten om met mensenlevens te spelen. In de afgelopen dagen hebben vele immigranten geprobeerd via de grens van Turkije naar Griekenland over te steken, maar ze worden door Griekse troepen gewelddadig geblokkeerd. De Griekse regering heeft besloten de grenzen te sluiten en houdt iedereen die asiel aanvraagt tegen om het land binnen te komen, met de volledige steun van de EU.

Frontex en de Griekse kustwacht voorkomen op gewelddadige wijze dat boten de eilanden bereiken, terwijl er al een kind is verdronken. Ngo’s en journalisten die over de incidenten op de eilanden berichtten zijn aangevallen door nationalisten, terwijl “boze burgers” en racisten geweld hebben gebruikt om migranten tegen te houden om van boord te gaan van onveilige boten. In het grensgebied verzamelden het leger, de politie, gewapende burgers en fascisten zich om immigranten te blokkeren door traangas en zelfs kogels af te vuren. Tot nu toe zijn twee immigranten doodgeschoten en er zijn meerdere gewonden geraakt.

De Griekse mainstream media en de overheid verspreiden nepnieuws en beweren dat dit een “invasie” is, dat immigranten criminelen zijn en dat mensen hun land moeten beschermen. De realiteit is dat het sluiten van grenzen knelpunten veroorzaakt in de stroom van mensen, wat leidt tot schrijnende omstandigheden in het steeds afnemende aantal grensovergangen. Deze mediamanipulatie wordt toegepast wanneer de staat een “vijand” voor de samenleving wil creëren. Het tot zondebok maken van een groep is een beproefde methode om intolerantie te gebruiken om de status quo onbetwist te houden.

Tegelijkertijd leven de immigranten die al in Griekenland zijn onder erbarmelijke omstandigheden in kampen. De EU heeft besloten om 700 miljoen euro aan de Griekse staat te verstrekken, terwijl veel geld wordt besteed aan militaire en politieoperaties. Al dit geld – en nog veel meer daarvan dat eindigt in de zakken van degenen die aan de macht zijn – kan worden gebruikt om immigranten te helpen zich veilig in Europa te vestigen en te leven. De prioriteit van de EU is echter om Fort Europa te bouwen. Wanneer de bazen goedkope arbeidskrachten nodig hebben, worden de grenzen geopend om immigranten op iedere mogelijke manier uit te buiten, zonder ze rechten te geven, en wanneer ze genoeg hebben, propageren ze dat immigranten een bedreiging zijn.

Grenzen doden! De EU en de NAVO maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden in landen in het Midden-Oosten met sancties en agressie tegen Iran, waardoor velen hun huizen ontvluchten op zoek naar een beter leven. De situatie in Libië is ontaard in chaos nadat de NAVO het land heeft gedestabiliseerd en de door de EU betaalde en getrainde kustwachters migranten stelselmatig neerschoten en doden. De EU heeft geprofiteerd van de oorlog en heeft Turkije eerder al omgekocht om degenen die proberen te vluchten gevangen te nemen. Nu de Turkse staat de grens heeft geopend, kan de EU dit wrede migratiebeleid niet langer uitbesteden en is de Griekse staat nu een gewelddadig “schild” geworden. Iedereen zou moeten worden geaccepteerd, of ze hun land nu verlaten vanwege oorlog, armoede, of een repressieve staat. De aarde is van niemand en niemand verlaat hun land zonder reden!

Niets is nog voorbij! Migranten hebben verschillende keren geprotesteerd over hun verschrikkelijke behandeling in Griekenland en Europa, en degenen die er niet in zijn geslaagd de grenzen te passeren, worstelen nog steeds om dit te doen na alles wat ze hebben meegemaakt; oorlogen, martelingen, geweld, honger en repressieve regeringen. Hun strijd is ook onze strijd, een sociale strijd tegen de uitbuiting van ons leven en voor een vrije samenleving. Een strijd die banden tussen ons creëert die geen autoriteit, geen baas en geen machtsstructuur kan verbreken.

We zijn boos omdat regeringen met de leven van mensen spelen. Wij willen immigranten in onze buurten, onze scholen, onze werkplekken en in onze sociale strijd. De aarde is van niemand, we eisen bewegingsvrijheid!

OPEN DE GRENZEN, PAPIEREN VOOR ALLE MIGRANTEN

VERNIETIG FORT EUROPA EN CONCENTRATIEKAMPEN

SOLIDARITEIT ZAL WINNEN

DEMO TEGEN DE OORLOG TEGEN MIGRANTEN, zaterdag 14/3, 14.00, Dam

ANTIRACISME DEMO, zaterdag 21/3, 14.00, Dam

[English]

STOP THE WAR ON MIGRANTS


The EU and the Turkish and Greek states have decided to play with human lives. In recent days many immigrants have been attempting to cross the border from Turkey to Greece, but are being violently blocked by Greek security forces. The Greek government has decided to close the borders and keep anyone seeking asylum from getting in the country – with the full support of the EU.

Frontex and the Greek coastguard violently prevent boats from reaching the Greek islands, with one child drowning so far. NGOs and journalists covering the incidents in the islands have been attacked by nationalists, while “angry civilians” and racists have used force to prevent migrants from disembarking from unsafe boats. At the land borders, the military, police forces, armed civilians and fascists have gathered to block immigrants by firing tear gas and even live ammo. Two immigrants have been shot dead so far and several wounded.

Greek mainstream media and the government propagate fake news claiming that this is an “invasion”, the immigrants are criminals and that people should protect their country. The reality is that closing borders creates bottlenecks in the flow of people, which leads to dire circumstances in fewer and fewer border crossings. This media manipulation is done whenever the state wants to create an “enemy” to society. Scapegoating is a tried and true method of using intolerance to keep the status quo unchallenged.

Meanwhile, refugees that are already in Greece live in camps in horrible conditions. The EU granted 700 million euros to the Greek state, much of it being used for military and police operations. All of this money – and much more that ends up in the pockets of those in power – could be used to help migrants safely arrive and settle in Europe. However, building a fortress Europe is a priority to the EU. Whenever the bosses need cheap labour hands, they open the borders to exploit immigrants in every way possible, without giving them rights, and whenever they have enough labour force, they propagate that immigrants are a threat.

Borders kill! The EU and NATO are guilty of war crimes in countries across the Middle East with sanctions and aggression against Iran causing many to flee their homes in search of a better life. The situation in Libya has degraded into chaos after NATO destabilized the country and EU-paid and trained coastguards routinely shoot and kill migrants. The EU has profited from war and previously bribed Turkey to detain those that attempt to flee. Now that the Turkish state has opened the border, the EU can no longer outsource this brutal migrant policy and the Greek state has now become a violent “shield”. Everyone should be accepted, whether they leave their country due to a war or poverty or a repressive state. The earth does not belong to anyone and no one leaves their land for no reason!

Nothing is over yet! Migrants have protested several times over their abysmal treatment in Greece and Europe and those who have not managed to pass the borders are still struggling to do it after all of what they have been through; wars, tortures, violence, hunger, and repressive governments. Their struggle is also our struggle, a social struggle against the exploitation of our lives and for a free society. Struggles which create bonds between us that no authority, no boss, and no power structure can break.

We are angry because the governments are playing with people’s lives. We welcome migrants in our neighbourhoods, our schools, our working places, and in our social struggles. Freedom of movement!

OPEN THE BORDERS, PAPERS TO ALL MIGRANTS

DEMOLISH FORTRESS EUROPE AND CONCENTRATION CAMPS

SOLIDARITY WILL WIN

DEMO AGAINST THE WAR ON MIGRANTS, Saturday 14/3, 14.00, Dam Square

ANTI-RACIST DEMO, Saturday 21/3, 14.00, Dam Square

DEMO in Amsterdam tegen de oorlog tegen migranten in het Griekse grensgebied

Zaterdag 14 maart 14.00 uur
Dam, Amsterdam

[English below]

De EU, de Turkse en de Griekse staat hebben besloten om met mensenlevens te spelen. Vele immigranten proberen via de grenzen van Turkije naar Griekenland en Europa over te steken, maar worden door Griekse troepen gewelddadig geblokkeerd. De Griekse regering heeft met de steun van de EU besloten de grenzen te sluiten en houdt iedereen die asiel aanvraagt ​​tegen om het land binnen te komen.

Frontex en de Griekse kustwacht voorkomen op gewelddadige wijze dat boten de eilanden bereiken, terwijl er een kind is verdronken. Ngo’s en journalisten die over de incidenten op de eilanden berichtten, zijn aangevallen door nationalisten. In het grensgebied verzamelden het leger, politie, gewapende burgers en fascisten zich om immigranten te blokkeren door traangas en zelfs kogels af te vuren. Eén immigrant is dood en er zijn meerdere gewond geraakt.

Tegelijkertijd leven de immigranten die al in Griekenland zijn onder erbarmelijke omstandigheden in kampen. De EU heeft besloten om 700 miljoen euro aan de Griekse staat te verstrekken, terwijl veel geld wordt besteed aan militaire en politieoperaties. Al dit geld, en nog veel meer daarvan in de zakken van degenen die aan de macht zijn en verdienen aan de uitbuiting van onze levens, kan worden gebruikt om immigranten te helpen zich in Europa te vestigen en te leven.

Wij zijn boos omdat regeringen met de leven van mensen spelen. Wij willen immigranten in onze buurten, onze scholen, onze werkplekken en in onze sociale strijd. De aarde is van niemand, we eisen bewegingsvrijheid!

TEGEN FORT EUROPA
VERNIETIG DE CONCENTRATIEKAMPEN
OPEN DE GRENZEN EN STOP DE OORLOG OP MIGRANTEN
SOLIDARITEIT ZAL WINNEN

DEMONSTRATIE
Zaterdag 14/3, 14.00 uur
Dam, Amsterdam

Anarchistische groep Amsterdam
aga@agamsterdam.org

DEMO in Amsterdam against the war on migrants in the Greek border area

The EU, the Turkish and Greek state decided to play with human lives. Several immigrants try to pass the borders from Turkey to Greece and Europe, but are being blocked violently by Greek forces. The Greek government decided to close the borders with the support of the EU and keep anyone seeking asylum from getting in the country.

Frontex and the Greek coastguard violently prevent boats from reaching the islands, while one child has drowned. NGOs and journalists covering the incidents in the islands have been attacked by nationalists. In the land borders, the military, police forces, armed civilians and fascists gathered to block immigrants firing tear gas and even bullets. One immigrant is dead and several wounded.

At the same time, those immigrants that are already in Greece live in camps in horrible conditions. The EU decided to provide 700 million euros to the Greek state, while lots of money is spend for military and police operations. All this money and much more that’s in the pockets of those in power who get richer by exploiting our lives, could be used to help immigrants establish and live in Europe.

We are angry because governments play with people’s lives. We want immigrants in our neighbourhoods, our schools, our working places and in our social struggles. The earth does not belong to anyone, we demand freedom of movement!

AGAINST FORTRESS EUROPE
DEMOLISH THE CONCENTRATION CAMPS
OPEN THE BORDERS AND STOP THE WAR ON MIGRANTS
SOLIDARITY WILL WIN

DEMONSTRATION
Saturday 14/3, 14.00
Dam square, Amsterdam

Anarchist Group Amsterdam
aga@agamsterdam.org

New event: Info night in solidarity with protests in Chile.

Anarchist Group Amsterdam and Joe’s Garage collective are organizing two events in Amsterdam in solidarity with protests in Chile.

Chile is one of the wealthiest and unequal countries in Latin America at the same time. 1% of the population in Chile controls 26.5% of the country’s wealth, while 50% of low-income households access 2.1%.
Despite this fact, in October 2019 the Chilean government decided to increase public transport fares by 4% ignoring its social significance. It led to the protests and the biggest civil unrest having occurred in Chile since the end of Augusto Pinochet’s military dictatorship. People’s demands quickly grew from keeping public transport fares to more broad anti-neoliberal claims. The government replied with Excessive use of force. As of 26 October, 19 people have died, nearly 2,500 have been injured, and 2,840 have been arrested. Human rights organizations have received several reports of violations conducted against protesters, including torture, sexual abuse, and rape. According to Amnesty International, “the intention of the Chilean security forces is clear: to injure demonstrators in order to discourage protest.”. In fact, they didn’t succeed and protests are still happening until the present day.

To learn more about events happening in Chile and express your solidarity please come to our events:

Saturday, February 22, 18:00, Bollox, Eerste Schinkel­straat 14-16, Amsterdam – info talk from Chile/Belgian collective
Sunday, March 1, Joe’s Garage
, Pretoriusstraat 43, Amsterdam – food and movie night

Anarchisme in Indonesië infobijeenkomst

-English below-
Zaterdag 15 februari 2020 In de Anarchistische bibliotheek / Bollox Adres: Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam

Een anarchistische kameraad uit Indonesië zal de presentatie houden in het Indonesisch en zal vertaald worden naar het Engels.

Een korte Geschiedenis van de opkomt van de anarchistische beweging in Indonesië. Sinds de jaren 90 is er een interessante opkomst van de anarchistische beweging in Indonesië. Ook al word gezegd dat het een nieuwe beweging is, toch heeft deze sterkte culturele en historische wortels in Indonesië. In de jaren 90 kwam de voornamelijke jongeren beweging op omdat zij spuugzat waren van de pro democratie bewegingen vanuit de jaren 80 en hun zorgen over islamitisch fundamentalisme. Wij zullen spreken over hoe, waarom en of de anarchistische beweging in Indonesië is omgegaan met de macht van de staat, de grote bedrijven, islam en de nationalistische beweging.

Na de presentatie is de bar open voor een drankje en kletsen.
meer lezen? kijk op: https://itsgoingdown.org/inside-the-growing-indonesian-anarchist-movement/ https://libcom.org/library/short-essay-about-history-anarchism-indonesia
Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond.
https://agamsterdam.org

——————————————————————————————-
Saturday 15 februari 2020
at the Anarchist Library / Bollox
adres: Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam
Start at 19:00

A anarchist comrade from Indonesia will do the presentation and the talk will be in Indonesian and translated to English.

A short history of the rise of the anarchist movement in Indonesia
Since the 1990s, there has been an interesting rise of the anarchist movement in Indonesia. Even though it’s said to be a new movement, anarchism has strong cultural and historical roots in Indonesia. In the 1990s it rose because of youth being fed up with the pro-democracy generations of the 1980s and a concern about Islamic fundamentalism. We will talk about if, how and why the Indonesian anarchist movement has dealt with the power of the state, corporations, Islam and the nationalist movement.

After the talk the bar will be open for drinks and socializing.
This public meeting is organized by the Anarchist Group Amsterdam / Vrije Bond.
https://agamsterdam.org

Mental health discussion group

The main focus of the group will be mental health. Specifically mental health struggle under late capitalism. Plan is to make this a regular weekly event. So every other week the topic of discussion will change (depending on the progress). This group is for everybody. We wanted to mention this, because sometimes reading/ hearing words “mental health” can turn off people. Those, who don’t have any mental health issues may think that they have nothing to discuss. Mental health is a very broad term in many ways not connected to medical conditions. And it’s crutial for the goal of the group to have a divers collective. The goal is: gathering knowledge, views and experiences from activists on mental health during late capitalism era. In the process we will also achieve better understanding of one another. Educate each other on variety of topics. Develop ways for creating more emotionally comfortable environment in the group and in the whole community.

Date: 16/12/2019

Time: 18:30 – 20:30

Bollox, Eerste Schinkelstraat 14-16, 1075 TX Amsterdam

Info talk: Solidarity Fund for Prisoners and Persecuted Militants

During the anarchist library on Monday we will have food and we will host ‘tamio’, a self-organised solidarity fund from Greece. The solidarity fund was established in 2010 and to this day they actively organize the ethical, political and material support of prisoners and persecuted militants. They will talk about the political climate related to political prisoners in Greek prisons, the historical timeline of the solidarity fund, what they’ve done, what they are currently busy with and what their future steps will be.

During the talk we will try to host an intervention from former and current political prisoners from Greece. It is important for us to present the solidarity fund and network with other political spaces. Through collaboration we spread the support across borders and connect the struggle inside and outside of the prison walls. Any income from the event will be given to the solidarity fund for the material support of prisoners and persecuted militants.

We hope to see you there!

Monday 25 November 2019 – 19:00 MKZ – Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam

Solidarity to the squats, the anarchist and social movement in Greece

Since August 2019 a new repression wave began against the squats in Exarchia in Athens and other cities in Greece. Several immigrant and anarchist squats and social centres have been evicted till now. This comes with the dogma of “law and order” from the recently elected new government of the right-wing party “New Democracy”. However, it is just continuing the repression of the previous government led by the leftist party of SYRIZA in another form.

The previous 4.5 years, SYRIZA succeeded to repress the social movements of Greece in a way that no previous government could do it. After “selling” hope to the society that a radical change will come, they applied the same neoliberal policies and austerity measures as the previous ones. This way people got disappointed and the majority stop being active in the radical movements. The same time eviction of squats and the war on those whose voices could not be heard, the immigrants, was happening all those years. So, the new government comes now ready to put an end to all the voices of resistance.

They initially passed a law which abolishes the university asylum, where the police could not enter a university without a permission by the Rector. This was achieved when the rebellion against the dictatorship in Greece began in 17 November 1973. All the next years, the spaces in the universities were a place in which the different movements came together and various parts of society could socialize and get organized there (students, workers, radical leftists, anarchists). In addition, a reform in the education system is coming up to discipline more the students and open a door for the profits of private companies.

Then, the state attacks the immigrants in plenty of ways. Lots of them are dying in the sea trying to pass from Turkey to Greece, those who survive are staying in camps in horrible conditions. Most of them are in the islands in the borders with Turkey, where the facilities are made to host far less people. Others are held in detention centres and police stations (such as in Petrou Ralli, Athens) without any specific accusations waiting for months if they can be transferred in camps or be legalized. Those who dare to rebel are tortured by the police and some are deported violently back to Turkey. The same time, the state evicts the immigrant squats and social centres because they are afraid of a connection of the immigrants with the social movements. All these, come in hand with the EU anti-immigration policies building a fortress Europe.

The squatting and anarchist movement in Greece is one of the few voices which are remaining to resist and rebel against the state repression and the further capitalistic exploitation of the society. The state wants to put an end to such voices. The mainstream media show that the “cleansing” of the radical district of Exarchia in Athens and squats in other cities will be beneficial for the citizens. The authorities turn the public opinion to believe that those who resist and deny the dominant norms of this society are against the society, when in fact they are against the authorities and the power. Thus, those who do not accept the policies of the state will be appeared to be the “garbage” of society that must be cleaned out. The police have also moved drug dealers to the square of Exarchia to show that their presence is required there against any “criminal” activities. The events of the past months showed that the only ones who are struggle against the mafias and drug dealing are the residents and anarchists of Exarchia and the police only attacks the squats.

Similar policies occur in the Netherlands and in Amsterdam. New laws against squatting, gentrification of neighbourhoods with increasing housing rates and a target to commercialise every aspect of our lives. There is also a vast exploitation of immigrant temp workers who come from poorer countries.

Enough is enough! We not only stand with our comrades in Greece, the squatting movement, those who resist, the immigrants, but we fight against all these policies which produce and reproduce the state repression, the capital and power relations, racism and manipulation of the immigrants.

FROM NETHERLANDS TO GREECE, AGAINST STATE REPRESSION

SOLIDARITY TO SQUATS, SOCIAL CENTRES AND OCCUPIED PUBLIC SPACES

AGAINST FORTRESS EUROPE, PAPERS TO ALL IMMIGRANTS

DEMONSTRATION 17/11/2019, 14:00

Van Beuningenplein, Amsterdam

Anarchist Film Festival – program

The program for the film festival is here! Scroll down to find the full list of screening times and descriptions of the films. More detailed info will be published on our newsletter. See you at the festival!

Please join us for our three day Anarchist Film Festival, with a special 6 hour screening on Monday, featuring a broad spectrum of anarchist film, ranging from deceptively childlike animations to in-your-face soft porn, from candid documentaries to surrealist explorations of human nature. 

Alongside the movies on Fri/Sat/Sun we will have vegan food and baked goods and merch stands for groups like Abortion Network Amsterdam, the Spanish CNT and the Zapatistas National Liberation Army!

Don’t miss out!

///

PROGRAM – 

FRIDAY / 15th November

16:00

A self-critical squatting memoire. + Crowbar – French squat documentary.

17:30

Documentary on the Kurdish liberation movement in Bakur. + Distant – The female Kurdish militia defending Kobane against the Isis terrorists

20:30

The story of a police investigation into consensual homosexual sadomasochism.

+

Raspberry Reich – Exploring the innate radical potential of homosexual expression.

/

23:00 MUSIC – MC MUSTAJ

A queer electronic musician and rapper based in Amsterdam, bringing sexy beats, hardcore bass, souly vocals and tight rhymes filled with hope, using music to share, to connect, to dance, to release and as a weapon against the structures of oppression, in particular those of gender and racism, this society is based on.

PARTY – until 1:00

//

SATURDAY  / 16th November

12:00

Brazilian documentary and fictional animation on globalization.

14:00

The Fig House – Documentary about a Greek squat for migrants and their cat.

17:00

Hamburger Gitter – G20 documentary.

19:30

A documentary on liberation from colonialism and neocolonialism.

21:30

Thriller: Surrealist existentialism in Franco’s Spain.

/

23:30 MUSIC – OUST

Generic pissed off raw punk destruction from Amsterdam and Nijmegen. https://oustpunx.bandcamp.com/releases  

PARTY – until 1:00

//

SUNDAY  / 17th November

12:00

Homotopia – A love story for radical queers fighting homonormativity + A queer punk SciFi inspiring a generation of feminists.

14:30

Earth liberation front documentary on radical environmentalism.

16:30

Animated comedy-action fantasy film on fighting urban development.

19:30

Lifeboat – A migrant sea rescue documentary.

21:30

An anti-misogynistic Iranian Vampire Western.

//

MONDAY  / 18th November

17:00

A historical re-enactment of the radical revolution and extreme heartbreak of the working class in 19th century Paris.

///

Tickets –

€3 – €5 suggested donation. First come, first serve. 

All proceeds are going to the Anarchist Defence Fund.

Sign up for a Volunteer shift!

We will be needing a few extra hands during the festival- we might need help with the bar, stands, or a quick trip to the supermarket. Each volunteer will get two free movie tickets! 

https://www.signupgenius.com/go/20F0D4DAEAB23A5FB6-anarchist

Mental health struggles, addiction and trauma in DIY / punk scene

AGA is hosting a book presentation / infotalk by Craig Lewis, a peer counsellor, punk and an author of three books on mental health. Lewis is touring Europe with his latest book, Punx in Recovery, sharing his personal experiences with mental health struggles in the diy / punk scene in US. Based on his own experience, Lewis discusses ways to deal with these issues in our communities.

Other books written by him include You’re Crazy – a book on first-hand accounts of people from the punk scene who live with mental health struggle, addiction and trauma, and Better Days – a mental health recovery workbook.

Soup (vegan) – 18.00

Infotalk / book presentation – 18.30

Location:

Anarchist Library

Eerste Schinkelstraat 14, Amsterdam

AGA presents: Anarchist Film Festival

Exciting news – Anarchist Group Amsterdam, together with Filmhuis Cavia is organising an Anarchist Film Festival on the 15 – 18 of November!

What would be better on a gloomy autumn weekend than chilling with your friends/family/partners/workmates/comrades in filmhuis Cavia, watching good films, engaging in talks with the makers and your fellow moviegoers, filling your belly with vegan snacks and listening to groovy music.

We’ve chosen a pretty cool programme and can’t wait to share it with you. But to give you a preview, expect fresh DIY films, old gems, late night (riot) porn and more.

The event will be by donation. All proceeds will go to Anarchist Defence Fund.

The festival is a safe space. We will not tolerate any forms of sexism, homophobia, racism or other discrimination. Unfortunately, the venue is not wheelchair accessible.

Stay tuned for updates and sneak peaks of the films!

Anarchist Defence Fund https://freedomnews.org.uk/the-international-anarchist-defence-fund/

Filmhuis Cavia http://www.filmhuiscavia.nl/

Aankondiging Anarchistische boekenbeurs Amsterdam – Anouncement Anarchist Book Fair Amsterdam

De anarchistische boekenbeurs Amsterdam zal in november 2019 plaatsvinden! Dit is de 3e keer dat wij deze jaarlijkse boekenbeurs organiseren. De eerste twee jaren waren zo’n succes dat ze naar meer smaakten. Dus ook dit jaar kun je in november naar het Dokhuis voor al je anarchistische boeken, zines, stickers, posters, buttons, kleding en veel meer!

De specifieke datum moet nog bekend worden, maar het is al zeker dat het in het Dokhuis in november zal zijn. Hou onze website en facebook in de gaten voor updates. Zodra de datum bekend is zullen we dat daar laten weten.

Wil je een stand doen, workshop geven of helpen bij de boekenbeurs? Laat het ons weten!

Plantage doklaan 8, Amsterdam

November

anarchistbookfairamsterdam@riseup.net

http://www.anarchistbookfairamsterdam.blackblogs.org

ENGLISH VERSION

The Anarchist Book Fair Amsterdam will be organized in November 2019. This is the 3rd year in a row that we have organized this anual book fair. The first two years were so succesful that we had a taste for more. So this year you can come to the Dokhuis again for all your anarchist books, zines, stickers, posters, buttons, clothing and much more!

The specific date still has to be confirmed, but we are going to organize it at the Dokhuis in November. Keep an eye on our website and facebook for updates. As soon as we have confirmed the date we will let you know there.

Do you want to run a stand, give a workshop or help out at the book fair? Let us know!

Plantage doklaan 8, Amsterdam

November

anarchistbookfairamsterdam@riseup.net

http://www.anarchistbookfairamsterdam.blackblogs.org

The NETWORK | Documentary movie screening

In the run-up to presidential elections and the FIFA World Cup, repressions against antifascists and anarchists started in Russia. In Autumn 2017, 6 people were arrested in Penza; several of them had weapons and explosives planted on them. FSB officers then tortured the antifascists right in the detention facility: they applied naked wires to the activists’ various body parts and turned the electricity on, they beat them up, hanged them upside down. While torturing them, the agents made the activists learn by heart the story the FSB needed: they were supposed to confess of having founded and belonging to a terrorist organization called “The Network”. In late January 2018, three more antifascists were arrested in Saint-Petersburg. They, too, were beaten up, tortured with electric current, and forced to incriminate themselves by confirming they were members of the “Network”.

AGA continues it’s series of actions to support our comrades in problems.

Please come to the Anarchist Library (Eerste Schinkelstraat 14-16) on Saturday March 30, 18:00 to learn about this case, get update from the last event and write your solidarity letters to the prisoners!

IMS Groep buit personeel uit!

English below

Vandaag, 8 Maart, internationaale vrouwendag hebben we met 12 mensen actie gevoerd voor de deur van het kantoor van IMS Groep. We hadden spandoeken, megafoon en zwart/rode/paarse vlaggen bij ons. We hebben honderden pamfletten uitgedeeld aan buurtbewoners en huis aan huis de pamfleten in de bus gedaan. Helaas was er niemand aanwezig in het kantoor, dit heeft waarschijnlijk te maken dat er vaker boze werkers aan de deur komen om hun gestolen loon op te eisen.

De gevel werd ook wat opgesierd met behangplaksel, pamfletten en her en der een sticker. Na ongeveer 30 minuten leuzen roepen zijn we vertrokken. Buurt bewoners waren geintereseerd in het verhaal en spraken hun verontwaardiging uit over de praktijken van IMS Groep.

Voor iedereen die werkt of gewerkt heeft voor IMS Groep en informatie met ons wilt delen of nog geld van hun moet krijgen neem vooral contact met ons op:
aga@agamsterdam.org

Deze actie is georganiseerd door de Anarchsitische Groep Amsterdam / Vrije Bond
https://agamsterdam.org

Hieronder de tekst van het pamflet dat vandaag is verspreid.

–————————————————-

IMS Groep is uitbuiting !

Vandaag op internationale vrouwendag doen wij onze eerste actie tegen
het misbruik van de IMS Groep in Amsterdam.

IMS Groep levert arbeiders aan verschillende grote hotels in Amsterdam
voor werk in keukens, achter recepties en voor de schoonmaak van
hotelkamers. Het bedrijf is al enkele jaren actief in Amsterdam en heeft
zijn hoofdkantoor in de Agatha Dekenstraat 26 in Amsterdam Oud-West.

Sinds enkele maanden betaalt IMS Groep haar werknemers niet meer en komt het met onzinnige verklaringen tegen de getroffen werknemers over waaromze niet worden betaald.

Onze getroffen vriend heeft de afgelopen 5 maanden gewerkt voor IMS
Groep en de laatste maand van haar salaris is niet betaald. Op dit
moment is IMS haar al enkele maanden 1.000€ schuldig. Na diverse
pogingen de situatie op te lossen, hebben ze nog steeds niet betaald en
is er geen enkele vordering in deze situatie. IMS Groep denkt dat ze kan
wegkomen met dit misbruik, maar dat kan ze niet! We zijn ons ervan
bewust dat dit niet de situatie van een enkeling is. IMS treft met zijn
misbruik ook andere werknemers en hun rechten. Wij roepen ze op om op te staan en gezamenlijk te vechten voor hun aribedsrechten en hun gestolen loon.

IMS Groep en de hotels waar het werknemers voor levert, gedragen zich
respectloos. Ze zien de werkers als anonieme nummers en als gebruiksgoed waar ze zo van af kunnen, die ze kunnen uitbuiten, besodemieteren, eruit kunnen schoppen. Maar niet deze keer! Nu niet meer!

Voor de duidelijkheid, dit is onze eerste actie. Wij zullen niet rusten,
er zullen acties volgen zoveel als nodig zijn om deze kwestie op te
lossen en IMS Groep elke cent heeft betaald aan haar werknemers. 

Betaal de werkers !
Maak IMS Groep kapot !
Stop het Amsterdamse Hotel Monster !

Anarchistische Groep Amsterdam
Today, 8th of March, Inernational womans day we organized an action.
With 12 persons we picketed infront of the door of the office of IMS Group. We had banners, megaphone, black/red/purple flags with us. We distributed hundreds of flyers to the neighbours that were passing by. Also delivered the pamflets from door to door in every house on the street. Unfortunatly, there was no one in the office. The reason is there are probably more angry workers visiting the office to demand their pay.

The facade of the office was decorated with glue, pamfelts and some stickers. After 30 minutes of shouting slogans we stopped the picket and left. The neighbours where very interested in the matter and expressed their disgust of the praxis of the IMS Group.
For evrybody that is working or was working for IMS group that want to share information with us or want to demand stolen wages from them, please contact us at: aga@agamsterdam.org
This action whas organized by the
Anarchist Group Amsterdam – Vrije Bond.
https://agamsterdam.org

Below the text of the pamflet that we distributed.
IMS Group is exploitation !
Today on International Women’s day we are doing our first action against
the abusive praxis of the company IMS Group in Amsterdam.

IMS group provides workers for several big hotels in Amsterdam to work
at kitchens, receptions and cleaning hotel rooms. They’ve been active
for several years in Amsterdam and they have their headquarters at
Agatha Dekenstraat 26 in Amsterdam Oud-West.

Since a few months ago, IMS group is not paying their workers and it’s
providing bullshit explanations to the affected workers about why they
are not getting paid.

Our affected friend has worked for IMS for the last 5 months and in the
last month they didn’t pay her salary. At this moment they owe her
1.000€ for several months already. After some attempts to get this
situation resolved, they still haven’t paid her or made any progress
over this situation. IMS Group thinks they can get away with this
abusive behavior, but they won’t!
We are aware of the fact that this situation is not a single person
problem. IMS attacks many of their other employees and their rights. We
call on them to stand up and fight back together for their labor rights
and their stolen wages.

The IMS group and the hotels it provides workers for, are disrespectful
and they just see them as anonymous numbers or as commodities that they
can just get rid of, exploit them, screm them over and kick them out.
Not this time! Not anymore!

For the record, this is just the very first action. We won’t rest, as
many actions as needed will follow until this struggle gets resolved and
IMS Group pays every single penny they owe to their workers.

Pay the Workers !
Smash IMS group !
Stop the Amsterdam Hotel Monster !

Anarchist Group Amsterdam