Stop the war on migrants

[English below]

STOP DE OORLOG TEGEN MIGRANTEN

De EU, de Turkse, en de Griekse staat hebben besloten om met mensenlevens te spelen. In de afgelopen dagen hebben vele immigranten geprobeerd via de grens van Turkije naar Griekenland over te steken, maar ze worden door Griekse troepen gewelddadig geblokkeerd. De Griekse regering heeft besloten de grenzen te sluiten en houdt iedereen die asiel aanvraagt tegen om het land binnen te komen, met de volledige steun van de EU.

Frontex en de Griekse kustwacht voorkomen op gewelddadige wijze dat boten de eilanden bereiken, terwijl er al een kind is verdronken. Ngo’s en journalisten die over de incidenten op de eilanden berichtten zijn aangevallen door nationalisten, terwijl “boze burgers” en racisten geweld hebben gebruikt om migranten tegen te houden om van boord te gaan van onveilige boten. In het grensgebied verzamelden het leger, de politie, gewapende burgers en fascisten zich om immigranten te blokkeren door traangas en zelfs kogels af te vuren. Tot nu toe zijn twee immigranten doodgeschoten en er zijn meerdere gewonden geraakt.

De Griekse mainstream media en de overheid verspreiden nepnieuws en beweren dat dit een “invasie” is, dat immigranten criminelen zijn en dat mensen hun land moeten beschermen. De realiteit is dat het sluiten van grenzen knelpunten veroorzaakt in de stroom van mensen, wat leidt tot schrijnende omstandigheden in het steeds afnemende aantal grensovergangen. Deze mediamanipulatie wordt toegepast wanneer de staat een “vijand” voor de samenleving wil creëren. Het tot zondebok maken van een groep is een beproefde methode om intolerantie te gebruiken om de status quo onbetwist te houden.

Tegelijkertijd leven de immigranten die al in Griekenland zijn onder erbarmelijke omstandigheden in kampen. De EU heeft besloten om 700 miljoen euro aan de Griekse staat te verstrekken, terwijl veel geld wordt besteed aan militaire en politieoperaties. Al dit geld – en nog veel meer daarvan dat eindigt in de zakken van degenen die aan de macht zijn – kan worden gebruikt om immigranten te helpen zich veilig in Europa te vestigen en te leven. De prioriteit van de EU is echter om Fort Europa te bouwen. Wanneer de bazen goedkope arbeidskrachten nodig hebben, worden de grenzen geopend om immigranten op iedere mogelijke manier uit te buiten, zonder ze rechten te geven, en wanneer ze genoeg hebben, propageren ze dat immigranten een bedreiging zijn.

Grenzen doden! De EU en de NAVO maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden in landen in het Midden-Oosten met sancties en agressie tegen Iran, waardoor velen hun huizen ontvluchten op zoek naar een beter leven. De situatie in Libië is ontaard in chaos nadat de NAVO het land heeft gedestabiliseerd en de door de EU betaalde en getrainde kustwachters migranten stelselmatig neerschoten en doden. De EU heeft geprofiteerd van de oorlog en heeft Turkije eerder al omgekocht om degenen die proberen te vluchten gevangen te nemen. Nu de Turkse staat de grens heeft geopend, kan de EU dit wrede migratiebeleid niet langer uitbesteden en is de Griekse staat nu een gewelddadig “schild” geworden. Iedereen zou moeten worden geaccepteerd, of ze hun land nu verlaten vanwege oorlog, armoede, of een repressieve staat. De aarde is van niemand en niemand verlaat hun land zonder reden!

Niets is nog voorbij! Migranten hebben verschillende keren geprotesteerd over hun verschrikkelijke behandeling in Griekenland en Europa, en degenen die er niet in zijn geslaagd de grenzen te passeren, worstelen nog steeds om dit te doen na alles wat ze hebben meegemaakt; oorlogen, martelingen, geweld, honger en repressieve regeringen. Hun strijd is ook onze strijd, een sociale strijd tegen de uitbuiting van ons leven en voor een vrije samenleving. Een strijd die banden tussen ons creëert die geen autoriteit, geen baas en geen machtsstructuur kan verbreken.

We zijn boos omdat regeringen met de leven van mensen spelen. Wij willen immigranten in onze buurten, onze scholen, onze werkplekken en in onze sociale strijd. De aarde is van niemand, we eisen bewegingsvrijheid!

OPEN DE GRENZEN, PAPIEREN VOOR ALLE MIGRANTEN

VERNIETIG FORT EUROPA EN CONCENTRATIEKAMPEN

SOLIDARITEIT ZAL WINNEN

DEMO TEGEN DE OORLOG TEGEN MIGRANTEN, zaterdag 14/3, 14.00, Dam

ANTIRACISME DEMO, zaterdag 21/3, 14.00, Dam

[English]

STOP THE WAR ON MIGRANTS


The EU and the Turkish and Greek states have decided to play with human lives. In recent days many immigrants have been attempting to cross the border from Turkey to Greece, but are being violently blocked by Greek security forces. The Greek government has decided to close the borders and keep anyone seeking asylum from getting in the country – with the full support of the EU.

Frontex and the Greek coastguard violently prevent boats from reaching the Greek islands, with one child drowning so far. NGOs and journalists covering the incidents in the islands have been attacked by nationalists, while “angry civilians” and racists have used force to prevent migrants from disembarking from unsafe boats. At the land borders, the military, police forces, armed civilians and fascists have gathered to block immigrants by firing tear gas and even live ammo. Two immigrants have been shot dead so far and several wounded.

Greek mainstream media and the government propagate fake news claiming that this is an “invasion”, the immigrants are criminals and that people should protect their country. The reality is that closing borders creates bottlenecks in the flow of people, which leads to dire circumstances in fewer and fewer border crossings. This media manipulation is done whenever the state wants to create an “enemy” to society. Scapegoating is a tried and true method of using intolerance to keep the status quo unchallenged.

Meanwhile, refugees that are already in Greece live in camps in horrible conditions. The EU granted 700 million euros to the Greek state, much of it being used for military and police operations. All of this money – and much more that ends up in the pockets of those in power – could be used to help migrants safely arrive and settle in Europe. However, building a fortress Europe is a priority to the EU. Whenever the bosses need cheap labour hands, they open the borders to exploit immigrants in every way possible, without giving them rights, and whenever they have enough labour force, they propagate that immigrants are a threat.

Borders kill! The EU and NATO are guilty of war crimes in countries across the Middle East with sanctions and aggression against Iran causing many to flee their homes in search of a better life. The situation in Libya has degraded into chaos after NATO destabilized the country and EU-paid and trained coastguards routinely shoot and kill migrants. The EU has profited from war and previously bribed Turkey to detain those that attempt to flee. Now that the Turkish state has opened the border, the EU can no longer outsource this brutal migrant policy and the Greek state has now become a violent “shield”. Everyone should be accepted, whether they leave their country due to a war or poverty or a repressive state. The earth does not belong to anyone and no one leaves their land for no reason!

Nothing is over yet! Migrants have protested several times over their abysmal treatment in Greece and Europe and those who have not managed to pass the borders are still struggling to do it after all of what they have been through; wars, tortures, violence, hunger, and repressive governments. Their struggle is also our struggle, a social struggle against the exploitation of our lives and for a free society. Struggles which create bonds between us that no authority, no boss, and no power structure can break.

We are angry because the governments are playing with people’s lives. We welcome migrants in our neighbourhoods, our schools, our working places, and in our social struggles. Freedom of movement!

OPEN THE BORDERS, PAPERS TO ALL MIGRANTS

DEMOLISH FORTRESS EUROPE AND CONCENTRATION CAMPS

SOLIDARITY WILL WIN

DEMO AGAINST THE WAR ON MIGRANTS, Saturday 14/3, 14.00, Dam Square

ANTI-RACIST DEMO, Saturday 21/3, 14.00, Dam Square

Bookmark the permalink.

Comments are closed.