Niet Iran, noch Griekenland, de vervolgde anarchist Abtin Parsa moet in Nederland blijven.

-English Below – Open oproep voor protest bijeenkomst in solidariteit met de vervolgde anarchist Abtin Parsa Zaterdag 7 november om 14:00 op Beursplein te Amsterdam.

De vervolgde anarchist Abtin Parsa is een voormalige politieke gevangene met atheïstische opvattingen, die in Iran anderhalf jaar in de gevangenis heeft gezeten, door het islamitische regime. In 2014, toen hij 16 jaar oud was werd Abtin Parsa opgepakt door de IRCC voor een anti-islamitische en anti-staat speech op zijn middelbare school Shahid Chamran in de Iraanse stad Zarghan. Na zijn vrijlating werd hij zwaar gecontroleerd en onder druk gezet door het Islamitische regime en hij vluchtte in 2016 vanuit Iran naar Griekenland. Na de vlucht werd hij meerdere malen met de dood bedreigd door verschillende organisaties en individuen die verbonden zijn met het Iraanse islamitische regime.

In 2017, tegelijkertijd met de massale protesten tegen het regime in Iran vertoonde de anarchist Abtin Parsa in en video boodschap zijn solidariteit met de protesten. enkele dagen later werd deze solidariteitsvideo gemanipuleerd en geknipt en op de Iraanse televisie vertoond zodat het leek alsof Abtin Parsa een uitleg gaf hoe je explosieven maakt.

Abtin Parsa verkreeg in Griekenland de status van politiek vluchteling in 2017 voor een periode van 3 jaar. In het zelfde jaar sloot Abtin zich aan bij de radicale sociale bewegingen en raakte betrokken bij het verzet tegen de structurele onderdrukking uitgevoerd door de Griekse staat tegen migranten. Gedurende deze strijd is Abtin meerdere malen gearresteerd en gemarteld door de Griekse staat, onder andere:

In juli 2018 werd Abtin Parsa gemarteld door de Griekse smeris en waarbij hij aan meerdere lichaamsdelen verwond beschadigd raakte en een rugwervel werd gebroken.

In januari 2019 werd kameraad Abtin Parsa gearresteerd door de Griekse smeris voor het gebruik van en valse ID kaart om daar mee uit Griekenland te vertrekken.

In augustus 2019 werd hij opgepakt vlakbij zijn huis door de Griekse politie op beschuldiging voor het bij zich hebben van en wapen, terwijl hij alleen een klein breekmesje bij zich had. Abtin weigerde vervolgens zijn vinger afdrukken af te geven, om op deze manier te protesteren tegen de manier waarop de Griekse smeris immigranten behandeld. De rechtbank veroordeelde hem voor 23 manden voorwaardelijk en een geld boete van 180,- euro.

In november 2019, heeft de anti-terreur politie een grootschalige operatie begonnen om aanwijzingen te zoeken van een revolutionaire organisatie. Zijn huis en die van meerdere andere anarchisten zijn aangevallen door de anti-terreur smerissen. Tijdens de inval van de anti-terreur smerissen bij het huis van Abtin Parsa, zijn al zijn asielpapieren die in huis waren samen met zijn andere bezittingen in beslag genomen door de anti-terreur smerissen.

In februari 2020 is de anarchist Abtin Parsa gedwongen te verhuizen vanuit Athene om politieke redenen, om een ondergedoken bestaan te leiden in een andere stad. Zo kon hij ontsnappen aan de controle van de smerissen die zijn huis, bewegingen en persoonlijke contacten buitensporig in de gaten hielden.

Op 14 maart 2020 is de anarchist Abtin Parsa aangeklaagd voor het aanzetten tot een gewapende opstand, maar feitelijk ging het om zijn steun aan migranten die als propaganda tegen hem werd gebruikt door de Griekse televisie en kranten.

Toen werd hij op 30 maart gearresteerd door de anti-terreur smerissen met deze aanklachten. Toen het politiek asiel van de vervolgde anarchist Abtin Parsa aan het einde kwam van het driejarig termijn, waren er diverse Griekse kranten die de Griekse ministerie van Migratie citeerden, die gezegd zou hebben dat het politiek asiel van Abtin Parsa was afgekeurd wegens zijn arrestatie op 30 maart 2020, Nadat de Griekse staat het politiek asiel van Abtin Parsa had afgekeurd, is hij gevlucht uit Griekenland en heeft hij politiek asiel aangevraagd in Nederland. Enkele weken geleden heeft de Nederlandse staat zijn aanvraag voor politiek asiel afgekeurd en is nu van plan hem uit te leveren aan Griekenland. Indien de vervolgde anarchist Abtin Parsa wordt uitgeleverd aan Griekenland, komt hij terecht in het Griekse gevangenissysteem, of wordt hij weer door Griekenland uitgeleverd aan de islamitische staat Iran waar zijn leven serieus gevaar zal lopen.

Wij eisen het toekennen van politiek asiel aan de vervolgde anarchist Abtin Parsa en wij zijn tegen uitlevering aan Griekenland

Open oproep voor protest bijeenkomst in solidariteit met de vervolgde anarchist Abtin Parsa Zaterdag 7 november om 14:00 op Beursplein te Amsterdam
Anarchist initiatief, Amsterdam

———-ENGLISH ———————————-


Neither Iran, nor Greece, the persecuted anarchist Abtin Parsa should stay in the Netherlands.

Open call for the protest gathering in solidarity with the persecuted anarchist Abtin Parsa 7th November, at 14:00 in Beursplein of Amsterdam

The persecuted anarchist Abtin Parsa is an former political prisoner with atheism view from Iran who was imprisoned by Islamic regime for one year and half. On 2014, the persecuted anarchist Abtin Parsa, in the age of 16 was arrested by IRGC for a anti Islamic and anti state public speech in his hight school known as Shahid Chamran of Iranian city of Zarghan. The persecuted anarchist Abtin Parsa, even after his release from prison, came under pressure and control by the Islamic regime, that in 2016 escaped to Greece from Iran. The presence of the persecuted anarchist Abtin Parsa in Greece was accompanied by threats from the Islamic regime, which repeatedly he was threatened with death from various organizations and individuals affiliated with the Iranian Islamic regime.

In 2017, at the same time as the nationwide anti-state protests in Iran, the persecuted anarchist Abtin Parsa showed his solidarity with the protests in a video message. A few days after this message of solidarity was published, the Iranian regime manipulated and edited this video message and broadcasted it on national television to accuse the persecuted anarchist Abtin Parsa of teaching protesters how to make explosives.

The persecuted anarchist Abtin Parsa was granted political asylum at 2017 for a three-year staying in Greece. In the same year 2017, the persecuted anarchist Abtin Parsa joined the resistance movement in Greece, and began to struggle against the systematic oppression perpetrated by the Greek state against society, especially immigrants. During these struggles, the persecuted anarchist Abtin Parsa was arrested and even tortured several times by the Greek state, including:

In July 2018, the persecuted anarchist Abtin Parsa was tortured by Greek police for his political activities against the Greek state, during which several parts of his body were seriously damaged and a vertebrae in his back was broken.

In January 2019, the persecuted anarchist Abtin Parsa was arrested by Greek police on charges of using forged documents to leave Greece illegally.

In August 2019, he was arrested next to his home by Greek police on charges of carrying a weapon while he had only a small paper cutter with him. The persecuted anarchist Abtin Parsa refused to give a criminal finger to the police in order to protest the way the police treated him and other immigrants, and the court sentenced him to three months in prison and a fine of 180 euros.(suspended prison)

In November 2019, as the counter-terrorism police launched a large-scale operation to find clues to a revolutionary organization, his house and several other anarchists were attacked by the counter-terrorism police. During the anti-terrorist police operation, an anarchist and another person were imprisoned, and two other anarchists were arrested, both of whom are temporarily released. During the anti-terrorist police raid on the house of persecuted anarchist Abtin Parsa, all his asylum documents, which were in the house, along with his other belongings, were confiscated by the anti-terrorist police.

In February 2020, the persecuted anarchist Abtin Parsa was forced to leave Athens in a political decision to have a secret life in different city to be away from police control due to the anti-terrorist police’s excessive control over his home, movements and even personal connections.

On March 14, 2020, the persecuted anarchist Abtin Parsa was charged with call for armed uprising, in fact because of his solidarity with immigrants, which was covered as propaganda by various Greek television channels and newspapers against him.

Then, on March 30, 2020, the persecuted anarchist Abtin Parsa was arrested by Greek anti-terrorist police on these charges against him. While the political asylum of persecuted anarchist Abtin Parsa was nearing the end of its three-year term, various Greek newspapers quoted the Greek Ministry of Immigration as saying that the political asylum of persecuted anarchist Abtin Parsa had been revoked due to his arrest on March 30, 2020.

After the Greek state revoked the political asylum of persecuted anarchist Abtin Parsa, he fled Greece and applied for political asylum in the Netherlands. A few weeks ago, the Dutch state rejected his political asylum application and intends to extradite him to Greece. If the persecuted anarchist Abtin Parsa is extradited to Greece, he may end up to Greek prisons or even extradited from Greece to the Islamic state of Iran, where his life will no doubt be in serious danger. We demand the granting of Dutch political asylum to the persecuted anarchist Abtin Parsa, and we oppose his extradition to Greece.

Open call for the protest gathering in solidarity with the persecuted anarchist Abtin Parsa 7th November, at 14:00 in Beursplein of Amsterdam Anarchist initiative, Amsterdam

Bookmark the permalink.

Comments are closed.