Bastion Bastards Campagne. Actie overzicht en vervolgstappen. (English below)

We zijn nu twee maanden bezig met de Bastion Bastards Campagne en we hebben al een behoorlijk c.v. opgebouwd. Het begon allemaal met schoonmaakster bij een Bastion Hotel die erachter kwam het beloofde uurloon in praktijk een stukloon betrof. In plaats van dat haar gewerkte uren werden uitbetaald zoals de afspraak was, kreeg zij (een klein) bedrag voor elke schoongemaakte kamer. Van de ene naar de andere kamer lopen, spullen bijvullen, een hele smerige kamer extra goed boenen, het werd allemaal niet meegerekend. Hierdoor werd haar uurloon ongeveer de helft (!) lager waardoor het ver onder het minimumloon viel.

Dit is in de (hotel) schoonmaakbranche zeer gebruikelijk en zij is zeker niet de enige met dit probleem. Ook heel gebruikelijk in deze sector is het geven van nul-uren contracten en/of halfjaar contracten, als je klaagt of staakt wordt je contract niet verlengd of krijg je gewoon geen werk meer.

Reden genoeg dus om een campagne te beginnen en van Bastion te eisen dat ze het achterstallig loon van deze (ex)schoonmaakster uitbetalen en hun schoonmakers naar gewerkt uur gaan betalen, in plaats van per schoongemaakte kamer.

Op 4 augustus begonnen we met een informatieve actie in Amsterdam voor de deur van het betreffende Bastion hotel Amsterdam Zuidwest. Met flyers stelden we schoonmakers en hotelgasten op de hoogte van het conflict. Een tweede actie enkele dagen later op 7 augustus, resulteerde in de arrestatie van 4 actievoerders (hoewel ze niks strafbaars deden). Direct namen verschillende groepen gehoor aan een oproep voor solidariteit en verspreidden de acties zich door het land. Zo waren er acties in o.a. Nijmegen, Velsen en Tilburg. Enkele weken later kregen de vier arrestanten een brief thuisgestuurd dat de zaak geseponeerd werd wegen gebrek aan bewijs.

We stuurden een brief naar de directie waarin we het conflict en onze eisen nog eens duidelijk maakten en waarin we een voorstel deden tot een gesprek. Door simpelweg het achterstallig loon uit te betalen en schoonmakers een normaal uurloon te garanderen, konden ze van ons af komen. Een zeer bescheiden en redelijke eis vonden wij. Na een aanvankelijke korte mailwisseling hebben we echter niks meer van Bastion vernomen.

Wij zijn dus doorgegaan met onze pickets. Inmiddels hebben we er zes gedaan in Amsterdam en zijn er ook in andere steden (waaronder Dusseldorf) pickets georganiseerd. We hebben posters gemaakt en in de buurten rond de Bastion vestigingen geplakt, om gasten, schoonmakers en buurtbewoners te informeren over de oneerlijke handelswijze van Bastion Hotels.

Er zijn een aantal zeer inspirerende solidariteitsacties geweest! Onbekenden gooiden verfbommen naar een gevel van Bastion, er werden meer pickets georganiseerd en is er een Bastion Wikipedia artikel gekomen waarin uitgelegd wordt hoe Bastion haar schoonmakers uitbuit.

Maar we zijn nog niet klaar met Bastion! Nog steeds heeft de (ex)schoonmaakster niet het geld gekregen waar ze recht op heeft en betaald Bastion Hotels haar werknemers te weinig geld uit. Nadat we schoonmakers hebben opgeroepen hun verdiende loon te eisen, klanten en buurtbewoners hebben geïnformeerd over de werkomstandigheden in het hotel en de directie hebben aangeschreven met de eis om over de brug te komen, is het tijd ‘to hit them where it hurts’. In Bastions geval: in hun portemonnee. Maar hoe doen we dat? Door ervoor te zorgen dat er minder klanten en dus minder inkomsten komen. Hoe kunnen we dat bereiken? Door hun goede naam (voor zover ze die hadden) aan gort te spammen en te unliken op internet. Hieronder het nieuwe hoofdstuk in de Bastion Bastards Campagne: de grote internet imago-bash handleiding*. Gaat heen en imago-bash!

 

Bash Bastions imago: een korte handleiding. (volledige pdf: bash bastions imago)

We willen het imago van Bastion kapot maken. Hoe doen we dit? Door op websites waar (potentiële) klanten van Bastion op kijken, negatieve informatie over Bastion te zetten. Een kijkje in dergelijke websites leert dat werkelijke klanten dit ook al gedaan hebben, maar de meesten waren redelijk positief. Edoch, zij wisten echter niet dat Bastion hun schoonmakers uitbuit. Laten we dat online zetten! Massaal, radicaal en informatief!

Bijna niemand boekt meer een hotelkamer (voor vakantie of zakenreis) direct bij een hotel. De meeste boekingen gaan via een (online) boekingsbureau. Zo’n bureau heeft een lijst van populaire hotels en is op de hoogte van de beschikbaarheid van kamers. Klanten boeken heel simpel via de website en het bureau pakt een deel van de opbrengst.

Bezoekers laten een beoordeling achter op de site om zo toekomstige klanten advies te geven over de kwaliteit van het hotel. Deze beoordelingen zijn erg belangrijk voor hotels, omdat ze het grootste gedeelte van hun klanten via boekers binnenhalen. Een lagere score voor een hotel (met meldingen over kakkerlakken, onbeschoft personeel/management en slechte locatie) gaat ten koste van hun inkomsten. Bastion scoort op dit moment op de meeste sites een rapportcijfer tussen 6.9 en 7,5. Veel te hoog! Laten we dit omlaag gaan halen. Elke tiende die het cijfertje omlaag gaat kost hun klauwen met geld.

Veel van deze populaire bookingssites die met klantenbeoordelingen werken staan het schrijven van een recensie alleen toe aan mensen die via die boekingssite een kamer hebben geboekt. Sites als booking.com, hotelspecials.nl, hotels.nl en expedia.nl zijn dus ontoegankelijk voor ons niet-klanten. Gelukkig blijven er voldoende mogelijkheden over.

* Via facebook kun je berichten posten die zelfs voor niet ingelogde mensen leesbaar zijn. http://www.facebook.com/bastionhotelgroep

* Yelp.com is een beoordelingssite met recensies over van alles en nog wat. Maak eerst een emailadres aan, schrijf je recensie, maak een account aan bij Yelp en bevestig in je nieuwe emailadres het mailtje dat Yelp stuurt. Lijkt ietwat omslachtig maar binnen 5 minuutjes ben je klaar.

* Tripadvisor.nl werkt ongeveer hetzelfde als Yelp en wordt erg veel gebruikt. Via allerlei andere boekingssites kom je ook bij Tripadvisor terecht, dus deze lijkt een spin in het web te zijn.
Emailadres aanmaken.

Als je een review achterlaat moet je vaak een mailadres geven. Daar gaat een mailtje naar toe dat je moet bevestigen, waarna je recensie geplaatst wordt. Via www.yopmail.com maak je automatisch een tijdelijk mailadres aan waarvan je ook daadwerkelijk de inbox kunt gebruiken. Zonder gegevens in te hoeven vullen; zodra je op de yopmail site terecht komt is er een mailadres voor je aangemaakt dat je gebruiken kunt.

 

Veiligheid:
Als je internet gebruikt, laat je sporen achter. Er is een kans dat je IP adres te traceren is als je een beoordeling achterlaat. Mocht je daar geen zin hebben, dan kan je op verschillende manieren anoniem reageren. (gebruik TOR of installeer een proxyserver). TOR is een programmaatje dat je kunt installeren op je computer. Het programma kiest een ander willekeurig IP adres voor je. Het kan gedownload worden op www.torproject.org. Een proxyserver is een server die jouw IP adres verbergt. De makkelijkste is om een online proxyserver te gebruiken, bijv. hidemyass.com.

Verder is het veiliger om een openbare computer te gebruiken en niet je eigen. Bijvoorbeeld in een internet cafe of openbare bibliotheek. Daar zit je een stuk anoniemer.

Have fun!

Ook problemen met Bastion? Mail ons je verhaal: bastionbastards@gmail.com

 

Bastion Bastards Campaign. Action overview and next steps.

We’ve been doing the Bastion Bastards Campaign now for two months and have build up a nice resume by now. Following is a short summary of the reasons for the protests, actions we have done and launching the next step in our campaign. We’d like to thank everybody for their support and commitment. We hope to see you at our next actions, because we are far from done with Bastion.

It all started with a cleaner at Bastion Hotels who discovered that in stead of the hourly wage they promised her, she was being paid a piece wage. That means she didn’t get paid per hour, but per cleaned room. Walking from one room to the other, refilling cleaning gear, cleaning a realy dirty room was not being paid for. On top of that, the time set per room was so little that nobody made it in time. This meant that her salary was more or less half (!) of what she had worked for, making it far below the minimum wage.

This is very common in the cleaning sector and she is not the only one with this problem. Also very customary in this line of work is giving workers ‘zero hour contracts” and/or half year contracts, making complaining or calling for a strike fairly impossible if you want to keep your job. Reasons enough to begin a campaign and demanding that Bastion Hotels pay the money this woman still gets from them, and that they pay her and all their workers per hour instead per room.

The 4th of august 2012 we began with an informative action (picketline) in Amsterdam in front of the door of the Bastion Hotel the woman had worked, Bastion Amsterdam Zuidwest. With flyers we informed the workers, cleaners and guests about this conflict. A second picket several days later ended in the arrest of four activists, even though picketing is legal. Outraged by this police agression, this sparked various similar actions done by groups all over the country, like Nijmegen, Velsen and Tilburg.

We send a letter to the management of Bastion in which we explained the conflict and our demands and proposed a conversation. By simlpy paying the overdue salary and paying all the cleaners a normal hourly wage, we would be off their backs. A very modest and reasonable demand, we thought. However, after some initial emailcontact we’ve heard nothing more from Bastion.

Therefore, we have continued our pickets. Meanwhile we have done six in Amsterdam and several other cities as far as Dusseldorf have done actions. To inform neighbors of Bastion Hotels about their foul play we’ve put up posters in the vicinity of many of the hotels.

Others have done some inspiring solidarity actions, like throwing paintbombs to the Bastion façade, more pickets have been organized and by now there’s even a Bastion Wikipedia article in which it is explained how Bastion exploits workers.

But we are not done with Bastion yet! They still didn’t meet our demands: haven’t paid a cent to the cleaner that complained and are still not paying the cleaners a normal wage. After we called out to cleaners to demand a good salary, informed guests and neigbors about the workingconditions, send our demands to the directors and invited them for a conversation, it’s time to go a step further and hit them where it hurts. In their case: in their wallet. But how do we do this? By making sure they get less customers and therefore less income. How can we achieve that? By spamming and unliking their good name to pieces on the internet. Below you find our new chapter in the Bastion Bastards Campaign: The big internet image-bashing manual. Go forth and image-bash!

Bash Bastions image: a short manual. (Full pdf: bash bastions image)

We want to ruin Bastions image. How to do this? By putting negative information about Bastion on websites that are being looked at by (potential) clients of Bastion. A short look at these websites learns that some clients have already done this, but most of them are fairly positivie. Little did they know that Bastion exploits their workers. Let’s put that online! Massively, radically and informatively!

Harldy anyone books a hotelroom directly with a hotel. Most bookings go through online booking agencies. These agencies have lists of popular hotels and know about availability of rooms. Customers simply book a room through those websites and the agencies get part of the profit.

Customers leave a review on the agency site to advise future customers about the quality of the hotel. These reviews are very important for the hotels, because they get most of their clients through these agencies. A bad score with reports about cockroaches, rude behaviour of the managers, bad location etc immediately is reflected in their income.

At this moment on most sites Bastion get rated between 6.9 and 7.5. That’s much too high for exploiters! Let´s lower this grade. Every tenth the number drops costs them lots of money.

Many of the popular booking agencies that work with customers reviews only permit paying hotelcustomers to write one. Sites like booking.com, hotelspecials,nl, hotels.nl and expedia.nl are inaccesible for us non-customers. Luckily we have many other options.

*Through facebook you can post messages that are even visible for people who are not logged into facebook. http://www.facebook.com/bastionhotelgroep

* Yelp.com is a site with reviews about basically everything. First make a new emailaddress, write your review, make a Yelpaccount and confirm in your new email address the email that Yelp sends you. Seems a lot of work but you’ll be done in 5 minutes (see below for obtaining an emailaddress extremely easy).

* Tripadvisor.nl functions more or less the same way as Yelp and is very much used. Lots of other bookingsites used tripadvisor for their reviews, so it seems to be a spider in the web.

Making an emailaddress.

If you write a review you often have to leave an emailaddress. An email is send that you have to confirm, after which your review is placed on the site. Through www.yopmail.com you automatically make a temporal emailaddress of which you can use the inbox. Without giving any data: just type www.yopmail.com, press enter and your new emailaddress is made.

Safety:

Whenever you use internet, you leave traces. There’s a chance that your IP address is traced if you leave a review. There are several ways of reacting anonimously, like using TOR or installing a proxyserver. TOR is a program that you can install that will choose another random IP address for you. Can be downloaded at www.torproject.org.

A proxy server is a server in between your computer and another computer that hides your IP address. The easiest method is using an online proxyserver like www.hidemyass.com.

It´s safer to use a public computer and not your own. For example in an internet café or public library. You are much more anonymous there.

Have fun!

Having problems with Bastion as well? Mial us your story: bastionbastards@gmail.com

 

 

 

Bookmark the permalink.

One Response to Bastion Bastards Campagne. Actie overzicht en vervolgstappen. (English below)

  1. Pingback: 4 november, Amsterdam: opnieuw actie tegen uitbuitingspraktijken van Bastion Hotels | Doorbraak.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *